Polityka Prywatności

Od 17 października 2022r.

Przepisy ogólne

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników serwisu lab24.pl:

 • co to są dane osobowe,
 • jakie dane osobowe użytkowników zbieramy,
 • jak i w jakim celu je wykorzystujemy,
 • komu przekazujemy dane osobowe użytkowników,
 • jak chronimy poufność danych osobowych użytkowników,
 • jak się z nami skontaktować i z kim, jeśli użytkownik ma jakiekolwiek
 • pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych.

 

Zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 (EU General Data Protection Regulation, dalej “GDPR”) oraz innymi aktami europejskiego prawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawem polskim, LAB24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej – Lab24) występuje w roli “administratora danych”.

Nasze pełne dane identyfikacyjne: LAB24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. HUGONA KOŁŁĄTAJA, 3/15, LUBLIN, kod 20-006, kraj POLSKA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000983383, NIP: 7011098443 i REGON: 522658913.

Lab24 zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych użytkowników serwisu lab24.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w ścisłej zgodzie z wymogami obowiązującego prawa i tylko wtedy, gdy istnieją podstawy prawne do takiego przetwarzania.

Użytkownicy nie są zobowiązani do podawania swoich danych osobowych, ale bez pewnych informacji dostęp do niektórych usług na stronie lab24.pl może być niemożliwy.

Lab24 przetwarza dane osobowe użytkowników tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 6 GDPR, w tym m.in:

 • osoba ta dobrowolnie wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy z osobą lub dostarczenia jej innych usług i świadczeń,
 • takie przetwarzanie jest wymagane przez prawo.

Lab24 jest placówką medyczną i świadczy usługi medyczne dla użytkowników zarówno samodzielnie, jak i przy udziale innych placówek medycznych. W przypadku zaangażowania w świadczenie usług innych placówek medycznych i personelu medycznego, Lab24 podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia poufności danych użytkowników.

Lab24 może okresowo aktualizować Politykę Prywatności, w tym, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje o charakterze osobistym, które pozwalają stronie trzeciej na zidentyfikowanie osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą).

W poniższej tabeli użytkownicy mogą dowiedzieć się, jakie dane osobowe Lab24 przetwarza w celu świadczenia usług:

Nazwa usługi Wykaz danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych

Wykonanie badań laboratoryjnych

– imię
– nazwisko
– adres e-mail
– numer/-y telefonu
– adres pocztowy
– rodzaj zlecanych badań laboratoryjnych
– numer PESEL

Zgoda użytkownika;

Realizacja zawartej umowy

Korzystanie ze strony internetowej lab24.pl

– adres IP
– strona internetowa Lab24 wykorzystuje pliki cookies (tzw.ciasteczka) i podobne technologie. Więcej szczegółów reguluje Polityka Cookies

Prawnie uzasadnione interesy

Zgoda użytkownika

Pytania, listy, skargi, sugestie dotyczące narzędzi komunikacji Lab24

– adres e-mail
– numer/-y telefonu
– dane dostarczone przez samego użytkownika

Prawnie uzasadnione interesy

Zgoda użytkownika

Przetwarzanie tych danych osobowych następuje w związku z korzystaniem ze strony internetowej lab24.pl i zamówieniem usługi medycznej.

Od czasu do czasu Lab24 może kontaktować się z użytkownikami w celu przedstawienia ofert specjalnych, informacji o korzyściach płynących z naszych usług, promocji, nowości itp. Użytkownicy mają prawo odmówić takiej komunikacji

poprzez zaznaczenie swojego wyboru na etapie zamawiania usługi za pośrednictwem strony lab24.pl lub wypisać się z marketingowej listy mailingowej w dowolnym późniejszym terminie.

Świadczenie usług wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących rodzaju zleconych przez Użytkownika badań laboratoryjnych oraz wyników tych badań. Lab24 określa takie informacje jako specjalne lub wrażliwe dane osobowe. Gromadzimy te dane osobowe tylko dlatego, że są one niezbędne bezpośrednio do świadczenia usług, a użytkownicy świadomie przekazują je Lab24.

Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie tych wrażliwych danych osobowych, usługa zlecania badań laboratoryjnych nie może być świadczona.

Cele przetwarzania danych osobowych

Lab24 daje możliwość skorzystania z usług medycznych w zakresie badań laboratoryjnych. Dane osobowe pacjenta są nam potrzebne w celu terminowego świadczenia usług medycznych o wysokiej jakości, zgodnie z przepisami prawa. W związku z tym dane osobowe są niezbędne do:

 • złożenia zamówienia,

 • w wypadku potrzeby kontaktu z pacjentem w celu wyjaśnienia kolejności, czasu i miejsca pobrania materiału do badań,

 • poinformowania pacjenta o zasadach przygotowania do zleconego badania laboratoryjnego,

 • poinformowania pacjenta o wynikach badań laboratoryjnych,

 • umożliwienia zapoznania użytkowników ze wszystkimi ofertami specjalnymi i innymi usługami Lab24, przetwarzania listy, skarg i sugestii użytkowników,

 • doskonalenia usług Lab24, w tym poprzez realizację badania satysfakcji.

 

Na wysyłanie użytkownikom wiadomości marketingowych Lab24 otrzymuje od użytkowników odrębną zgodę, która może być w każdej chwili wycofana.

Lab24 może również komunikować się z użytkownikami poprzez wiadomości za pomocą Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger i innych komunikatorów.

Zamawianie usługi w imieniu innej osoby

Jeżeli użytkownik składa zamówienie na usługę w imieniu trzeciej osoby (osób), musi najpierw uzyskać zgodę tej osoby (osób) na złożenie zamówienia na usługę i przekazanie Lab24 danych osobowych. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za aktualność (poprawność) podanych przez niego danych oraz za dostępność zgody na przekazanie danych osobowych innych osób.

Miejsce przechowywania danych osobowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa otrzymanych danych osobowych Lab24 korzysta z usług chmurowych Google Cloud EMEA Limited (70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlandia). Dane przechowywane przez Google Cloud EMEA Limited znajdują się w centrach danych w Polsce miasto Warszawa.

Przepisy prawne regulujące przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się zgodnie z wymogami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (“GDPR”) oraz prawa polskiego.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

W celu zapewnienia użytkownikom wysokiej jakości usług medycznych Lab24 zatrudnia własny personel medyczny, a także może angażować personel medyczny z innych instytucji medycznych. Badaniami laboratoryjnymi materiału biologicznego pacjentów zajmują się laboratoria medyczne, które zgodnie z polskim prawem posiadają niezbędne zezwolenia na świadczenie odpowiednich usług na rzecz obywateli.

W niektórych przypadkach Lab24 może przekazywać dane innym podmiotom trzecim, do których należą:

Organy państwowe
Dane podawane są w przypadkach określonych przepisami prawa. Organami tymi mogą być organy ścigania, organy podatkowe, sądy itp.

Usługodawcy
W celu wsparcia użytkownika, badania rynku, wykrywania i zapobiegania oszustwom, usług ubezpieczeniowych, uzyskania usług marketingowych i reklamowych, uzyskania usług prawnych i audytorskich, hostingu i wsparcia technicznego, Lab24 może przekazać pewne dane zaangażowanym dostawcom usług. W przypadku przekazywania jakichkolwiek danych użytkownika zewnętrznym dostawcom usług, Lab24 ustanawia i stosuje w stosunku do takich dostawców odpowiednie środki umowne, organizacyjne i techniczne mające na celu zachowanie poufności.

Operatorzy płatności
Lab24 nie przechowuje danych kart kredytowych użytkowników. Tego typu dane Użytkowników są przechowywane przez operatorów płatności wybranych przez Lab24, którzy mają wprowadzony wysoki poziom środków bezpieczeństwa, ponieważ przestrzegają standardów bezpieczeństwa danych charakterystycznych dla tego typu rynku usług.

Lab24 zobowiązuje się do zapewnienia, że Dane Osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że jest to konieczne i istnieje uzasadnienie biznesowe, a każde przekazanie takich danych poza EOG musi odbywać się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony wymaganego przepisami RODO, tj. do państwa trzeciego, dla którego Komisja Europejska przyjęła decyzję deklarującą odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych, lub z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul ochronnych przyjętych przez Komisję Europejską.

Ochrona danych osobowych

W celu bezpiecznego przechowywania danych osobowych Lab24 wdraża środki techniczne i organizacyjne, które chronią dane osobowe przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed niezamierzoną utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Lab24 prowadzi bieżącą analizę ryzyka i weryfikuje adekwatność zabezpieczeń stosowanych wobec zidentyfikowanych zagrożeń. W razie potrzeby Lab24 wdraża dodatkowe środki zwiększające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Lab24 przestrzega zasady minimalizacji danych osobowych, zgodnie z którą przetwarzane są tylko te informacje o użytkowniku, które są obiektywnie niezbędne do świadczenia usługi.

Przekazując dane osobowe do innej instytucji medycznej lub agencji rządowych, Lab24 zawsze korzysta z najbardziej bezpiecznych i sprawdzonych sposobów przekazywania takich danych.

Jeżeli jesteś przekonany, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy i niezgodny z wymogami prawa, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Czas przechowywania danych osobowych

Lab24 nie przechowuje danych użytkownika dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, w którym są one przetwarzane lub do spełnienia wymogów prawnych.

Okres przechowywania zależy od charakteru i kategorii danych osobowych, celów, dla których są one przetwarzane oraz możliwości osiągnięcia tych celów w inny sposób.

Co do zasady, maksymalny czas przetwarzania danych osobowych użytkowników przez Lab24 wynosi 10 lat od zakończenia roku obrotowego. Wrażliwe dane osobowe dotyczące zdrowia pacjentów są przechowywane przez 20 lat, a w przypadku dzieci poniżej 2 lat – przez 22 lata.

Prawa podmiotów danych osobowych

Użytkownicy jako podmioty danych osobowych mają prawo:

 • wiedzieć o źródłach pozyskania, lokalizacji swoich danych osobowych, celach ich przetwarzania, lokalizacji lub miejscu zamieszkania (pobytu) właściciela lub administratora danych osobowych lub wydać stosowne polecenie uzyskania tych informacji osobom upoważnionym, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa;

 • otrzymania informacji o warunkach udostępnienia danych osobowych, w tym informacji o podmiotach trzecich, którym udostępniane są jego dane osobowe;

 • mieć dostęp do swoich danych osobowych;

 • otrzymania odpowiedzi, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a także otrzymania treści tych danych osobowych;

 • wniesienia umotywowanego żądania do właściciela danych osobowych ze sprzeciwem wobec przetwarzania jego danych osobowych;

 • zgłaszać żądania zmiany lub usunięcia danych osobowych przez każdego właściciela i administratora danych osobowych, jeżeli dane te są przetwarzane niezgodnie z prawem lub są nierzetelne;

 • ochrony Państwa danych osobowych przed ich bezprawnym przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, usunięciem, uszkodzeniem w wyniku celowego ukrycia, nieudostępnienia lub nieterminowego udostępnienia, a także ochrony przed podaniem informacji niezgodnych z prawdą lub dyskredytujących honor, godność i reputację biznesową osoby fizycznej;

 • wnoszenia skarg na przetwarzanie ich danych osobowych do organów państwowych lub do sądu;

 • stosować środki prawne w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;

 • zgłaszania zastrzeżenia dotyczącego ograniczenia prawa do przetwarzania ich danych osobowych przy wyrażaniu zgody;

 • wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

 • poznać mechanizm automatycznego przetwarzania danych osobowych;

 • do ochrony przed zautomatyzowaną decyzją, która wywołuje dla niego skutki prawne.

Lab24 jest gotowa do dostarczania użytkownikom informacji o tym, które z ich danych osobowych przetwarzamy. Aby dowiedzieć się tych informacji, użytkownik może w każdej chwili złożyć wniosek, w tym poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych.

Pełna lista danych, które Lab24 powinna przekazać użytkownikowi znajduje się w artykułach 13 і 14 GDPR.

Jeżeli użytkownik odkryje, że niektóre z przetwarzanych przez Lab24 danych osobowych na jego temat są nieprawidłowe lub nieaktualne, powinien on powiadomić o tym Lab24, w tym za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych

Jeżeli Lab24 przetwarza dane osobowe na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (w szczególności w celu realizacji wysyłek marketingowych), dalsze przetwarzanie może zostać wstrzymane w dowolnym momencie. Wystarczy wycofać zgodę na takie przetwarzanie.

Użytkownik może również skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. W przypadkach przewidzianych w art. 17 GDPR, Lab24 usunie przetwarzane przez siebie dane osobowe użytkownika, z wyjątkiem tych danych osobowych, które Lab24 będzie zobowiązana przechowywać zgodnie z wymogami prawa.

Polityka dotycząca plików cookies (ciasteczek)

Niezbędne informacje dotyczące stosowania plików cookies Lab24, celów korzystania z tych plików oraz praw użytkowników określa odrębna Polityka cookies.

Inspektor ochrony danych osobowych

Aby lepiej chronić dane osobowe, Lab24 powołał inspektora ochrony danych (DPO). Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania, uwagi lub sugestie dotyczące ochrony i przetwarzania jego danych osobowych, może skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych:

[email protected]

Konieczne jest wskazanie we wszelkiej korespondencji swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, a także szczegółowych pytań, uwag, reklamacji lub wymagań.