Партнер правила та умови

Od 13 stycznia 2023 r.

WARUNKI OGÓLNE

Niniejsze warunki regulują korzystanie ze strony internetowej https://lab24.pl (dalej nazywanej – “Stroną”).

Właścicielem strony jest LAB24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (zwana dalej Lab24) z siedzibą przy ul. HUGONA KOŁŁĄTAJA 3/15, LUBLIN, kod 20-006, kraj POLSKA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000983383, NIP: 7011098443 i REGON: 522658913. Wszelkie prawa do strony internetowej (technologia, treść, znaki towarowe, wygląd itp.) należą do Lab24 (lub jego licencjodawców), a korzystając ze strony internetowej użytkownik zgadza się robić to wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi poniżej.

Korzystając z Serwisu i składając zamówienie, Użytkownik akceptuje i wyraźnie zgadza się z niniejszym Regulaminem. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszym Regulaminem, musi powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

USŁUGI

Użytkownik zamawiając usługi medyczne (zwane dalej – “Usługami”) za pośrednictwem Serwisu lub dzwoniąc na infolinię Lab24 akceptuje niniejszy Regulamin.  Lab24, może świadczyć na rzec Użytkownika, między innymi, następujące uslugi medyczne:

 • w zakresie badań laboratoryjnych;
 • usługę wizyty pracownika medycznego w miejscu wskazanym przez pacjenta w celu pobrania materiału biologicznego do dalszych badań laboratoryjnych;
 • analizy przez pracownika medycznego uzyskanych wyników badań laboratoryjnych.

Działalność Lab24 nie ogranicza się do Usług opisanych powyżej i może ona oferować inne usługi związane z wyżej wymienionymi.

Usługodawcą w relacjach z użytkownikami jest Lab24.

Lab24 jest instytucją medyczną i świadczy Usługi na rzecz Użytkowników zarówno samodzielnie, jak i z udziałem innych instytucji medycznych oraz laboratoriów, na warunkach określonych w odrębnych dokumentach.

ZAMÓWIENIE

Lab24 zapewnia Użytkownikom możliwość zamówienia Usług online poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia na Stronie Internetowej lub poprzez kontakt telefoniczny z call center Lab24. Użytkownik może zamówić Usługi dla jednego lub wielu pacjentów. W przypadku zamówienia usługi dla osoby trzeciej, Użytkownik potwierdza, że działa w interesie takiej osoby i otrzymał jej dobrowolną zgodę lub jest jej prawnym przedstawicielem.

W celu otrzymania Usługi użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Polityką prywatności, Polityką cookies, a także do podania zgodnie z prawdą wszelkich danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia.

Składając zamówienie, użytkownik potwierdza, że:

 • ukończył 18 lat;
 • zapoznał się z powyższymi dokumentami;
 • zrozumiał i wyraźnie zgadza się na ich stosowanie;
 • zobowiązuje się do ich przestrzegania;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych i rzetelnych danych.

Zamówienia można składać za pośrednictwem Strony internetowej w dowolnym czasie przez siedem dni w tygodniu. Zamówienie złożone za pomocą Strony internetowej zostaną potwierdzone nie później niż 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli termin pobrania próbki przypada przed jego potwierdzeniem przez Serwis, to Użytkownik ma możliwośc wyznaczenia nowego terminu pobrania próbki lub do zwrotu już opłaconych kosztów, w tym celu z Użytkownikiem skontaktuję się przedstawiciel call center za pośrednictwem numeru telefonu podanego pod czas składania zamówienia.

Zamówienia mogą być złożone również poprzez kontakt telefoniczny z call center Lab24. Godziny pracy call center Lab24: od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 17.00.

Terminy badań laboratoryjnych wskazane są w Serwisie i liczone są od daty pobrania materiału biologicznego pacjenta.

Strona internetowa jest udostępniana Klientowi wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.

Lab24 może według własnego uznania odrzucić lub anulować dowolne przyjęte zamówienie.

W przypadku zamówienia pacjentem usługi polegającej na pobraniu próbek materiału biologicznego bezpośrednio w laboratorium, pacjent musi zgłosić się do laboratorium w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia zlecenia. Jeżeli w tym terminie pacjent nie zgłosi się do laboratorium, usługę uznaje się za wykonaną, a wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.

ŚWIADCZENIE USŁUG

Świadczenie Usług obejmuje proces pobierania próbek materiału biologicznego pacjenta, który może być przeprowadzony w jeden z następujących sposobów

 • pod adresem lokalizacji pacjenta podanym przy zamawianiu Usług;
  lub
 • w miejscu, w którym znajduje się laboratorium pobierające materiał biologiczny.

Użytkownik składając zamówienie samodzielnie wybiera sposób, w jaki będzie mu wygodnie przekazać materiał biologiczny, korzystając z dostępnych funkcjonalności Serwisu lub informując ustnie o tym fakcie call center.

Klient otrzymuje link, pod którym będzie mógł śledzić szczegóły zamówienia i status jego realizacji.

Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad przygotowania do badania, które wcześniej prześle Lab24.

Składając zlecenie, które obejmuje pobranie materiału biologicznego u pacjenta, Użytkownik z opcji dostępnych w Serwisie samodzielnie określa okres czasu, w którym pracownik medyczny ma przybyć pod odpowiedni adres i odebrać materiał biologiczny pacjenta.

Pacjent zobowiązany jest do nie przeszkadzania pracownikom medycznym podczas pobierania materiału biologicznego. W przypadku naruszenia tego wymogu Lab24 zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, a wpłata dokonana za Usługę nie zostanie zwrócona.

Podwykonawcą usługi badań laboratoryjnych jest Synevo Sp. z.o.o., która odpowiada za proces wykonania badania, a w przypadku pobierania próbek materiału biologicznego w laboratorium – również za proces pobrania takiego materiału biologicznego od pacjenta.

Badania laboratoryjne przeprowadzane są w terminie określonym na Stronie internetowej. Termin badania laboratoryjnego materiału biologicznego podany na Stronie internetowej ma charakter orientacyjny, a mianowicie może zostać wydłużony do 1 dnia roboczego, jeżeli na takie wydłużenie pozwala instrukcja technologiczna danego badania. W tym przypadku pacjent nie jest dodatkowo informowany o przedłużeniu określonego terminu.

Laboratorium wykonujące badanie materiału biologicznego pacjenta, czyli Lab24, informuje pacjenta o wynikach badania laboratoryjnego.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe użytkownika lub osób trzecich są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie danych osobowych oraz wymogami RODO.

Polityka Prywatności jest odrębnym dokumentem zamieszczonym w Serwisie, z którym Użytkownik zapoznaje się i na który wyraża zgodę w momencie składania

zamówienia. Polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników serwisu lab24.pl:

 • co to są dane osobowe,

 • jakie dane osobowe użytkowników zbieramy,

 • jak i w jakim celu je wykorzystujemy,

 • komu przekazujemy dane osobowe użytkowników,

 • jak chronimy poufność danych osobowych użytkowników,

 • jak się z nami skontaktować i z kim, jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych.

Strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii. Specyfika korzystania z tych technologii jest uregulowana w Polityce Cookies.

Użytkownik gwarantuje, że wszystkie informacje dotyczące jego tożsamości i zdolności prawnej przekazane Lab24 w formularzach Serwisu są prawdziwe, dokładne i kompletne.

Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania swoich danych.

KOMUNIKACJA

Użytkownik może zadzwonić na infolinię Lab24 lub wysłać wiadomość na adres Lab24 email.

Lab24 może komunikować się z klientami na różne sposoby, takie jak: telefon, e-mail, sms, powiadomienia z aplikacji, komunikacja na stronie internetowej, czat. Lab24 może również komunikować się z użytkownikami poprzez wiadomości za pomocą Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger itp.

CENY I PŁATNOŚĆ ZA USŁUGI

Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami za usługi medyczne. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla użytkowników.

W Serwisie znajduje się pełna informacja o kosztach poszczególnych Usług. Ceny podane są w polskich złotych. Cena za usługę badania laboratoryjnego jest wskazana odrębnie od ceny usługi pobrania materiału biologicznego w lokalizacji pacjenta, jeżeli taka usługa jest wybrana przez użytkownika.

Cena i zakres zamówienia są ostateczne i nie mogą być zmienione po jego potwierdzeniu.

Składając zamówienie, Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty za zamówione Usługi. Płatność dokonywana jest przez Użytkownika online za pomocą serwisu

płatniczego na Stronie Internetowej (zaliczka) lub podczas wizyty pracownika medycznego, który będzie pobierał materiał biologiczny, w przypadku zamówienia usługi pobrania w lokalizacji pacjenta. Płatności w gotówce nie są przewidziane. W przypadku chęci oddania materiału biologicznego przez pacjenta bezpośrednio w laboratorium medycznym, Usługa jest płatna wyłącznie w formie abonamentu.

Fondy (Web Service) to serwis internetowy wykorzystywany jako pośrednik pomiędzy użytkownikiem a Lab24 przy dokonywaniu płatności online za Usługi.

Płatnikiem za Usługi może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Po zatwierdzeniu zamówienia i dokonaniu płatności Lab24 wysyła na podany przez użytkownika adres e-mail czek fiskalny lub fakturę. Na pisemny wniosek użytkownika dokumenty te mogą być dostarczone w formie papierowej.

ANULOWANIE REALIZACJI USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo do anulowania realizacji zamówionych Usług w każdym czasie.

W przypadku anulowania Użytkownika z opłaconych Usług, ale nie mniej niż 12 godzin przed umówionym momentem rozpoczęcia pobierania próbek materiału biologicznego u pacjenta, wpłacone środki są zwracane Użytkownikowi w całości.

W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z opłaconych Usług na mniej niż 12 godzin przed ustaloną godziną rozpoczęcia pobierania próbek materiału biologicznego u pacjenta, Użytkownikowi zwracane są jedynie środki wpłacone za usługę badania laboratoryjnego. W tym przypadku koszt wizyty pracownika medycznego Lab24 u pacjenta nie podlega zwrotowi.

W przypadku anulowania przez Użytkownika chęci skorzystania z płatnych Usług, które przewidywały pobranie materiału biologicznego w laboratorium, wpłacone środki są zwracane Użytkownikowi w całości.

Wniosek Użytkownika o zwrot pieniędzy może być złożony w formie elektronicznej lub za pośrednictwem contact center.

Środki podlegające zwrotowi Użytkownikowi zgodnie z powyższymi warunkami zostaną przekazane w formie, w jakiej dokonano płatności za Usługi, w terminie 30 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o zwrocie użytkownikowi kosztów nie zrealizowanych Usług.

W przypadku anulowania nieopłaconych Usług na mniej niż 12 godzin przed umówioną godziną rozpoczęcia pobierania próbek materiału biologicznego u

pacjenta, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Lab24 kosztów usługi wizyty pracownika medycznego Lab24 u pacjenta.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejszy Regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory i wątpliwości, które mogą powstać w procesie świadczenia Usług, będą rozstrzygane w drodze negocjacji pomiędzy stronami.

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia między stronami w drodze negocjacji oraz braku możliwości zawarcia ugody w postępowaniu przedsądowym, wszelkie spory i waśnie będą rozstrzygane przez sąd zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

INNE WARUNKI

Lab24 ma prawo do wprowadzania zmian w Serwisie i niniejszych Warunkach w dowolnym momencie. Zmiany te nie mogą wpływać ani ograniczać jakości i zakresu Usług świadczonych w płatnym okresie świadczenia Usług.

Lab24 ma prawo do wprowadzania zmian w Cenniku, który jest dostępny pod linkiem na Stronie Internetowej w zakresie zakresu, terminów i cen badań laboratoryjnych.

Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie po ich opublikowaniu na stronie internetowej.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest (lub stanie się) nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal ważne i wiążące dla stron w zakresie dozwolonym przez prawo.

Strony są zwolnione z odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie to było wynikiem działania siły wyższej lub innych okoliczności o charakterze siły wyższej (klęski żywiołowe, epidemie, działania wojenne, strajki, decyzje właściwych organów itp.).

Lab24 nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia w świadczeniu Usług, jeżeli powstały one w wyniku naruszenia przez użytkownika obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych informacji, naruszenie zasad przygotowania do badań itp.

DANE KONTAKTOWE 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Lab24 w następujący sposób

[email protected]

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Każdy użytkownik Serwisu lub pacjent ma prawo wysłać do Lab24 reklamację, jeżeli uważa, że Usługi nie zostały wykonane w odpowiedniej jakości. Termin na złożenie reklamacji wynosi 7 dni od daty świadczenia Usługi.

Reklamacja musi zawierać
– nazwę użytkownika;
– dane kontaktowe użytkownika, w tym jego numer telefonu i adres e-mail;
– treść twierdzeń Użytkownika, w tym czas, miejsce, okoliczności, w jakich doszło do dostarczenia Usługi o niskiej jakości.

Reklamacja może być złożona w jeden z następujących sposobów
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]
– za pomocą numeru telefonu call center: +48 (57) 356 90 57
– poprzez adres pocztowy Lab24: LAB24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. HUGONA KOŁŁĄTAJA, 3/15, LUBLIN, kod 20-006, kraj POLSKA

W przypadku spełnienia powyższych wymogów Lab24 zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Użytkownika w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Lab24 przekazuje użytkownikowi odpowiedź w tej samej formie, w jakiej reklamacja została wysłana.